Úvod Chronologická srovnávací tabulka Novákova života a díla 12. Novákovské dny 2009 13. Novákovské dny 2012 Klavírní soutěže V. Nováka v Kamenici nad Lipou V. Novák a Městské muzeum v Kamenici nad Lipou Miloš Schnierer a umění žít hudbou Aktuality Výsledky evidence pramenů korespondence Vítězslava NovákaKorespondence Vítězslava Nováka příbuzným Danhelum Korespondence Vítězslava Nováka Josefě Javůrkové Korespondence Vítězslava Nováka Antonínu Stříži Korespondence Vítězslava Nováka Břetislavu Bakalovi Korespondence Vítězslava Nováka s Theodorem Kosslem Korespondence Vítězslava Nováka Marii Musilové

12. Novákovské dny na zámku v Kamenici nad Lipou

Marie Fronková

Hezké hudební zážitky i nové zajímavé poznatky si odnesli účastníci XII. Novákovských dnů, které pořádala Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka a město Kamenice nad Lipou v kamenickém zámku 18. 9. – 20. 9. 2009.

Novákova Kamenice nad Lipou

     Skladatel Vítězslav Novák se 5. prosince 1870 v Kamenici nad Lipou narodil. Jeho otec, MUDr. Jakub Novák, zde byl městským lékařem, matka Marie, rozená Pollenská odtud pocházela. Malý Viktor se sice  po prvním roce věku s rodiči stěhoval do Počátek, po otcově smrti v roce 1881 s matkou a sourozenci do Jindřichova Hradce a v roce 1889 po gymnaziálních studiích  do Prahy, ale do Kamenice nad Lipou jezdil ke  strýci, který  byl ředitelem kamenického panství, a s bratranci  se proháněl jako chlapec po zámecké zahradě. Do Kamenice zavítal po letech  na oslavu svých šedesátých narozenin, 15. a 16. listopadu 1930. Tehdy také strávil noc v rodném domě na náměstí a byla mu zde odhalena pamětní deska, což komentoval se svým typicky humorným nadhledem: „ Ano, dostal jsem zde desku. Tento fakt je dvojnásob potěšitelný: jednak, že mi byla dána deska za mého života, jednak že vyvrací pořekadlo: nemo in patria propheta. Jsem tedy zde uznávaným prorokem,třebaže nenosím prorocký plnovous.“
V roce 1948 se Novák zúčastnil oslav 700 let trvání města  a byla to bohužel jeho poslední návštěva, neboť 18. července 1949 zemřel. V roce 1940 bylo založeno kamenické muzeum a záhy se zde  začala budovat novákovská sbírka.
           Rok 1970 byl v Kamenici nad Lipou vyhlášen Rokem Vítězslava Nováka, který byl zahájen v lednu 1970 slavnostním koncertem.  Následovaly další koncerty z Mistrova díla, výstava obrazů skladatelova syna, akademického malíře Jaroslava Nováka, Josef Bílek a Bohumil Štědroň  připravili publikaci Vítězslav Novák a Kamenice nad Lipou s ilustracemi akademického malíře Jiřího Mádla. Na škole byla odhalena busta  skladatele od akademického sochaře Karla Otáhala, konala se muzikologická konference. Vlastivědné muzeum připravilo stálou expozici Život a dílo Vítězslava Nováka 1870-1970.  (Expozice zanikla spolu s opuštěním bývalých muzejních prostor a přestěhováním muzea do zámku v roce 2003).

Kdo dbá o Novákův odkaz

    V roce 1980 vznikla v Bítově na okrese znojemském  Společnost Vítězslava Nováka V roce 2007 byl změněn název změněn na Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka a jejím předsedou se stal bývalý dlouholetý tajemník SVN, současný nejvýznamnější novákovský badatel a publicista Prof. PhDr. Miloš Schnierer. Velké zásluhy na činnost společnosti má její tajemnice PhDr. Ludmila Peřinová, PhD., která k XII. Novákovským dnům v Kamenici n. L. připravila sborník Vítězslav Novák a Kamenice nad Lipou dnes,  zajistila se zástupci Města takřka celý program akce a s technickou pomocí vedoucího městského muzea  Mgr. Petrem Pechem připravila v zámeckých prostorách poutavou výstavu Vítězslav Novák a Kamenice nad Lipouk 60.výročí skladatelova úmrtí. (Výstava probíhá v období 18.9. – 31.12. 2009).

Novák po dvanácté

                XII. Novákovské dny zahájil v pátek 18. 9. večer starosta Kamenice nad Lipou Ing. Ivan Pfaur, účastníky pozdravil i MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina. Předsedovi Mezinárodní společnosti V. Nováka Prof. PhDr. Miloši Schniererovi předal kamenický starosta Čestné občanství města Kamenice nad Lipou za více než čtyřicetiletou novákovskou badatelskou práci. V zahajovacím koncertu zazněly skladby Novákovy, Dvořákovy, Sukovy a Martinů ve virtuozním podání Radoslava Kvapila. Básně kamenické rodačky a přítelkyně manželů Novákových Jarmily Hanzálkové recitovala Ludmila Peřinová, která také zazpívala s citem pro jejich zádumčivost i rozjařenost Novákovy Písničky na slova lidové poezie moravské, slovenské lidové písně a písně B. Martinů s klavírním doprovodem Evy Peřinové. Po koncertě byla vernisáž výstavy L. Peřinové Vítězslav Novák a Kamenice nad Lipou.
         Muzikologická konference v sobotu 19. září pod názvem Vítězslav Novák a hudba Vysočinyse soustředila na vztah moravského folklóru k dílu Nováka – ve svém referátu rozvinul toto téma Prof. PhDr. M. Schnierer, Prof. PhDr. J. Vysloužil, DrCs. a Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.
          O knize M. Schnierera Umění žít hudbou, zvláště o nejobsáhlejším oddíle v knize obsaženém a nazvané. Vítězslav Novák – osobnost skladatele a pedagoga, podala zasvěcenou informaci doktorka Peřinová, která napsala ke knize doslov. Autor pak poděkoval přítomnému vnukovi Vítězslava Nováka,  Dr. Josefu Follprachtovi, který žije ve Švýcarsku, za podporu při vydání publikace i dalších novákovských akcí.
            O odrazu díla Novákova v české hudební kritice hovořil PhDr. et PaedDr. Josef Bílek, CSc., operní tvorbou  Novákovou a její současnou recepcí se zabýval Mgr. Karel Dichtl, o díle Eugena Suchoně, žáka Novákova, mluvil Mgr. Robert Kolář. Referát týkající se kamenické rodačky, básnířky Jarmily Hanzálkové (jejíž tvorba Nováka inspirovala) připravila i s  fotografickou prezentací PhDr. Ludmila Peřinová, PhD. S přístupem k Novákově osobnosti a dílu v kamenickém muzeu seznámil účastníky konference Mgr. Petr Pech, vedoucíl muzea.  Literární inspirací Novákova díla se zabývala PhDr. Marie Fronková, CSc., která doprovodila referát prezentací sestavenou z fotografií  a textů vážících se k dílu skladatele.
       V průběhu konference a v diskusi na závěr se hovořilo o propagaci a uvádění Novákových děl u nás doma i v cizině. Všichni přítomní se shodli, že situace je v tomto směru neutěšená a nedůstojná osobnosti skladatele Novákova významu. Prof. Schnierer podniká už první kroky k tomu, aby se pořádaly hudební novákovské dny v Brně, Radoslav Kvapil přišel s iniciativním návrhem na pořádání klavírní soutěže V. Nováka, která by oslovila zejména mladé interprety doma i v cizině a přispěla tak k větší znalosti Novákových děl  a rozšíření zájmu o ně.
         Po sobotní muzikologické konferenci se konal koncert mladých umělců. Zpívali písně z Novákových písňových cyklů za klavírního doprovodu prof. Schnierera. Hvězdou večera byl houslista Bohdan Dorošenko, student pardubické konzervatoře a bývalý žák kamenické ZUŠ, který hrál za doprovodu Evy Chýnové, pedagožky kamenické ZUŠ.       
           Slavnostní zakončení XII. Novákovských dnů v nedělním dopoledni završilo matiné ze skladeb Vítězslava Nováka, na němž zazněly v podání Radky Šperkové Vzpomínky, písně z cyklu In memoriam a z  Jihočeských motivů přednesla Pavla Hamerníková s klavírním doprovodem KarlaVrtišky. Klavírní kvartet c moll zahráli členové Graffova kvarteta Š. Graffe (housle), L. Cybulski (viola), M. Hreňo  (violoncello) a R. Šperková  (klavír) . Básně Jarmily Hanzálkové recitovala Ludmila Peřinová.

Ba naopak!

      V projevu, který skladatel pronesl v roce 1930 při oslavě svých šedesátin v Kamenici nad Lipou, mimo jiné Novák že oceňuje, co pro něj udělalo rodné město a lituje, že on sám pro ně nic nevykonal. Dnes můžeme říci: Ba naopak! Vykonal pro město mnoho už tím, že spolu s ním vstoupilo do povědomí milovníků hudby doma i za hranicemi, že se  kamenické novákovské akce, připravené vždy s velkým porozuměním a láskou, staly událostí na naší kulturní scéně. Přejme si tedy, aby se takového porozumění jako v Kamenici nad Lipou dostalo tomuto skladateli evropského formátu na domácí i zahraniční hudební scéně. Abychom slyšeli více Nováka! 

Program 12. Novákovských dnů

12 Novakovske dny 12 Novakovske dny

Město Kamenice nad Lipou                                                                                            Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka o.s.
nám. Čsl. armády 52                                                                                                        Mutěnická 4123/1
394 81 Kamenice nad Lipou                                                                                      628 00 Brno

12. Novákovské dny na zámku v Kamenici nad Lipou

Vážení přátelé,

Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka o.s. Brno a Město Kamenice nad Lipou Vás srdečně zvou na


12. Novákovské dny

s tematickým zaměřením:
Vítězslav Novák a hudba Vysočiny.

Novákovské dny se uskuteční ve dnech 18. až 20. září 2009
ve skladatelově rodišti Kamenici nad Lipou na zámku.

Vážený pane,
Vážená paní,

věříme, že se 12. Novákovských dnů v Kamenici nad Lipou zúčastníte. V příloze Vám zasíláme program Novákovských dnů a pro účastníky muzikologické konference organizační pokyny.

S přátelským pozdravem

Ing. Ivan Pfaur                                                                                           Prof. PhDr. Miloš Schnierer
starosta města                                                                                           předseda MSVN

S ohledem na organizační zajištění Vás žádáme o potvrzení účasti s uvedením celkového počtu účastníků. Kontaktní osobou pro potvrzení účasti na 12. Novákovských dnech je Alena Kůrková, vedoucí Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, telefon: +420 565 432 512, fax: +420 565 432 143, e-mail: kulturnidum@kamenicenl.cz
Program:

12. Novákovské dny 18. až 20. září 2009 na zámku v Kamenici nad Lipou

Pátek 18. září 2009 - zámek

18:00 hodin – sál UPM – kovy
Slavnostní zahájení XII. Novákovských dnů
Ing. Ivan Pfaur starosta města
Václav Marel – předseda místní pobočky Mezinárodní společnosti Vítězslava Nováka
Prof. PhDr. Miloš Schnierer – předseda Mezinárodní společnosti Vítězslava Nováka

18:30 hodin – sál UPM – kovy
Zahajovací koncert:

Antonín Dvořák: Poetické nálady (výběr)

Josef Suk: Píseň lásky

Vítězslav Novák: Slovácká suita – části Zamilovaní, U muziky
Vítězslav Novák: Písničky na slova lidové poezie moravské (výběr),
Slovenské spevy a 25 slovenských lidových písní (výběr)

Bohuslav Martinů: Tři české tance

Bohuslav Martinů: Písničky na jednu stránku (výběr), Písničky na dvě stránky (výběr)
Radoslav Kvapil – klavír
Ludmila Peřinová – zpěv; recitace básní kamenické rodačky Jarmily Hanzálkové
inspirovaných hudbou V. Nováka
Eva Peřinová –  klavír

Předání Čestného občanství města Kamenice nad Lipou Prof. PhDr. Miloši Schniererovi.

19:45 hodin sál městského muzea
Vernisáž výstavy Vítězslav Novák  a Kamenice nad Lipou (k 60. výročí skladatelova úmrtí)
Autoři:PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. – koncepce a scénář
Mgr. Petr Pech – vedoucí Městského muzea – odborná a technická spolupráce

20:30 hodin společenský a obřadní sál města
Občerstvení - raut pro účastníky a hosty 12. Novákovských dnů

Sobota 19. září 2009 - zámek

09:00 hodin – sál UPM – kovy
Muzikologická konference: Vítězslav Novák a hudba Vysočiny
Zahájení: Ing. Ivan Pfaur – starosta města
Úvodní proslov: Prof. PhDr. Miloš Schnierer – předseda MSVN
Prezentace knihy Umění žít hudbou Miloše Schnierera: PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.

I. část: chairman – Prof. PhDr. Miloš Schnierer

Hudební skladatel Pavel Blatný: Moje mládí s Vít. Novákem
(Z důvodu autorovy nepřítomnosti přečte Miloš Schnierer).
Prof. PhDr. Jiří Vysloužil, Dr.Sc.: Hudební země Morava
Prof. PhDr. Miloš Schnierer: Moravský start Vítězslava Nováka

11:00 hod.: II. část: chairman – Doc. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.: Moravský folklór v dílech V. Nováka v recepci dobových posluchačů
PhDr.et PaedDr. Josef Bílek, CSc.: Vítězslav Novák v proudu české hudební kritiky
Mgr. Petr Pech: Prezentace osobnosti Vítězslava Nováka v kamenickém muzeu
PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.: „Básnířka Vysočiny“ Jarmila Hanzálková a manželé Novákovi
(ve „světle“ autorčiny pozůstalosti v kamenickém muzeu)
PhDr. Marie Fronková, CSc.: Mně nebyl němý tento svět…Literární inspirace v hudbě Vítězslava Nováka

oběd

14.30 hod.: III. část: chairman – Mgr. Martin Flašar

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.: Lidová píseň v kraji Vítězslava Nováka

PhDr. Jana Slimáčková, Ph.D.: Jaroslav Křička a Vítězslav Novák – vztah, dílo, význam
Doc. PhDr. Miloš Navrátil, CSc.: Poznámky k dílu Gustava Mahlera
Doc.PhDr. Jozef Vereš, CSc.: K niektorým nevyjasněným otázkam Bohuslava Martinů

16:00 hodin – před zámkem

Naučná stezka Vítězslava Nováka – procházka na Hamerky

večeře

19:30 hodin – sál UPM – kovy
Koncert z Novákova díla:

25 slovenských lidových písní pro zpěv a klavír (výběr) 
Údolí nového království – Kamila Sokolová -  soprán
Tři skladby pro housle a klavír: Lístek do památníku, Scherzo, Dumka
Bohdan Dorošenko – housle
Eva Chýnová – klavír
Cigánské melodie – David Kříž – baryton
Pohádka srdce – Lucie Staňková – soprán
Melancholické písně o lásce – Ivana Krejčiříková - soprán
Klavírní spolupráce – Miloš Schnierer

Neděle 20. září - zámek

10:30 hodin – sál UPM – kovy
Slavnostní zakončení XII. Novákovských dnů

Dopolední matiné ze skladeb Vítězslava Nováka Vzpomínky - Radka Šperková – klavír In memoriam - Pavla Hamerníková – soprán, Karel Vrtiška - klavír Klavírní kvartet c moll

Štěpán Graffe – housle
Luboš Cybulski – viola
Michal Hreňo – violoncello
Radka Šperková – klavír
Jihočeské motivy - Pavla Hamerníkovásoprán, Karel Vrtiška – klavír
Recitace básní kamenické rodačky Jarmily Hanzálkové inspirované hudbou V. Nováka – Ludmila Peřinová

Poznámka:
Pozoruhodným „aktérem“ koncertních vystoupení bude
klavír Vítězslava Nováka „Gebrüder Stingl Wien, K. und K. Hof Pavier Fabrikanten“
(součást skladatelovy pozůstalosti v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou. V letech 1970 – 2003 se klavír nacházel v Pamětní síni V. Nováka v dřívější budově muzea).

Organizační pokyny:

Pro účastníky 12. Novákovských dnů
18. až 20. září 2009 na zámku v Kamenci nad Lipou

Příjezd účastníků:
Individuelně do Kamenice nad Lipou 18. září 2009 nejpozději do 17:00 hodin.
Autem:             Parkování u ubytovacích zařízení, případně před zámkem.
Vlakem:           Úzkokolejkou – příjezd na vlakové nádraží (v roce 2008 a 2009 bylo nádraží vyhodnoceno jako 2. nejkrásnější nádraží v ČR), podle plánu města pěšky k ubytovacím zařízením, případně odvoz z nádraží: telefon 606 592 852.
Autobusem:     Příjezd na autobusové nádraží, podle plánu města pěšky k ubytovacím zařízením, případně odvoz z autobusového nádraží: telefon 606 592 852.

Ubytování účastníků:
Pro aktivní účastníky Novákovských dnů (účinkující, přednášející, moderátory muzikologické konference, Dr. Josefa Follprachta, Dr. Františka Řehánka a zástupce nakladatelství „Barvič a Novotný“) je ubytování zajištěno péčí města Kamenice nad Lipou.

Pro ostatní účastníky Novákovských dnů bude ubytování rezervováno v Domově mládeže Střední školy (cca 300,- Kč/noc + snídaně). Rezervaci je nutné potvrdit nejpozději do 14. září 2009 kontaktní osobě uvedené na pozvánce.  Ubytování si hradí ostatní účastníci sami.

1. Restaurace - Penzion Olga, Štítného 17, Kamenice nad Lipou
1x1L Dr. Josef Follpracht
1A    Prof. Radoslav Kvapil + 1 (PÁ/SO)
1A    Prof. PhDr. Miloš Schnierer + 1
1x2L Mgr. Blanka Prachařová + 1
1x2L PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. + 1
1x2L Mgr. Petr Pech + 1

2. Domov mládeže Střední školy, U Kulturního domu 713, Kamenice nad Lipou
Ubytování v ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.
Prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc. + 1
Doc. PhDr. Miloš Navrátil, CSc. + 1
Doc. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Mgr. Martin Flašar
Doc. PhDr. Jozef Vereš, CSc.
Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
Mgr. Jana Slimáčková, Ph.D.
redaktor p. Franze + 1 (PÁ/SO)

Stravování účastníků:
(Účinkující, přednášející, moderátoři konference, Dr. Follpracht,  Dr. Řehánek, p. Franze):
Snídaně 19. a 20.09.2009          je zajištěna péčí města Kamenice nad Lipou v ubytovacích zařízeních.
Večeře 18.09.2009                    je zajištěna péčí města Kamenice nad Lipou formou občerstvení – rautu na
                                                   zámku po skončení vernisáže.
Oběd a večeře 19.09.2009        oběd (13:00 hodin) a večeře (18:00 hodin) společně v restauraci U Nádraží
                                                   nebo v jídelně Domova mládeže Střední školy.
                                                   Oběd a večeři 19.09.2009 si hradí každý sám.
Oběd 20.09.2009                      je zajištěn péčí města Kamenice nad Lipou po slavnostním zakončení
                                                   12. Novákovských dnů v restauraci U Nádraží.

Pro ostatní účastníky Novákovských dnů bude stravování (oběd a večeře) rezervováno. Rezervaci ostatní účastníci musí  potvrdit nejpozději do 14. září 2009 kontaktní osobě uvedené na pozvánce. Stravování si hradí ostatní účastníci sami (podle výběru z jídelního lístku).

Odjezd účastníků:
Individuelně po společném obědě.

Vstupné na koncerty je dobrovolné. 

Těšíme se na Vaši účast.

JARMILA HANZÁLKOVÁ

Karnevalová
Z Písní zimních nocí

Uhněte z cesty, pane Smutku,
teď jede Kolombina,
růži má na živůtku
a v srdci Harlekýna.
Ten Harlekýn se třeba ztratí,
co na tom, když se nenavrátí,
Měsíc má také masku
a umí šeptat lásku,
leč dá se potom do smíchu,
stejně mu nikdo nevěří,
copak lze zpívat potichu,
když závoj letí s kadeří
a život šumí v ulicích,
to prší hvězdy v polibcích?
Nebo se mihla číše vína?
Či našli toho Harlekýna?
Snad jenom v dálce zazpíval,
hoj, z cesty, jede karneval!

Kamenická autorka Jarmila Hanzálková (1910 – 1992) se v řadě svých básní i prozaických textů inspirovala osobností a hudbou Vítězslava Nováka. Vznikly tak např. básnické cykly Písně zimních nocí, Slovácká suita a Pan podle skladatelových stejnojmenných hudebních předloh.
V roce 1947 Novák zhudebnil báseň J. Hanzálkové Kraj Štítného. Tato skladba otevírá písňový cyklus Jihočeské motivy, který zazní na závěrečném matiné v neděli 20.9. 2009.

Busta V. Nováka a zámek v Kamenici nad Lipou

Busta V. Nováka a zámek v Kamenici nad Lipou

Radoslav Kvapil - zahajovací koncert 18.9.2009

Radoslav Kvapil - zahajovací koncert 18.9.2009

Eva a Ludmila Peřinovy - zahajovací koncert 18.9.2009

Eva a Ludmila Peřinovy - zahajovací koncert 18.9.2009

Předání čestného občanství Kamenice n. L. Miloši Schniererovi 18.9.2009

Předání čestného občanství Kamenice n. L. Miloši Schniererovi 18.9.2009

Výstava "V. Novák a Kamenice nad Lipou" Ludmily Peřinové - 18.9. - 31.12.2009

Výstava "V. Novák a Kamenice nad Lipou" Ludmily Peřinové - 18.9. - 31.12.2009

Výstava "V. Novák a Kamenice nad Lipou" Ludmily Peřinové - 18.9. - 31.12.2009

Výstava "V. Novák a Kamenice nad Lipou" Ludmily Peřinové - 18.9. - 31.12.2009

Výstava "V. Novák a Kamenice nad Lipou" Ludmily Peřinové - 18.9. - 31.12.2009

Výstava "V. Novák a Kamenice nad Lipou" Ludmily Peřinové - 18.9. - 31.12.2009

Muzikologická konference 19.9.2009

Muzikologická konference 19.9.2009

Miloš Schnierer a Kamila Sokolová - koncert 19.9.2009

Miloš Schnierer a Kamila Sokolová - koncert 19.9.2009

Bohdan Dorošenko a Eva Chýnová - koncert 19.9.2009

Bohdan Dorošenko a Eva Chýnová - koncert 19.9.2009

Starosta Kamenice n.L. Ing. Ivan Pfaur s Dr. Josefem Follprachtem

Starosta Kamenice n.L. Ing. Ivan Pfaur s Dr. Josefem Follprachtem

Členové Graffova kvarteta a Radka Šperková - matiné 20.9.2009

Členové Graffova kvarteta a Radka Šperková - matiné 20.9.2009

Karel Vrtiška a Pavla Hamerníková - matiné 20.9.2009

Karel Vrtiška a Pavla Hamerníková - matiné 20.9.2009
Webdesign tvorba WWW Firmadat