Úvod Chronologická srovnávací tabulka Novákova života a díla 12. Novákovské dny 2009 13. Novákovské dny 2012 Klavírní soutěže V. Nováka v Kamenici nad Lipou V. Novák a Městské muzeum v Kamenici nad Lipou Miloš Schnierer a umění žít hudbou Aktuality Výsledky evidence pramenů korespondence Vítězslava NovákaKorespondence Vítězslava Nováka příbuzným Danhelum Korespondence Vítězslava Nováka Josefě Javůrkové Korespondence Vítězslava Nováka Antonínu Stříži Korespondence Vítězslava Nováka Břetislavu Bakalovi Korespondence Vítězslava Nováka s Theodorem Kosslem Korespondence Vítězslava Nováka Marii Musilové

Korespondence Vítězslava Nováka příbuzným Daňhelům


Tyto písemnosti dokládají první Novákovy osobní styky s prostředím jihozápadní Moravy,kde skladatel trávil část svých prázdnin počínaje rokem l893 v obci Třebelovice u Moravských Budějovic u svého bratrance Františka Daňhela, nadučitele v tamní málotřídní škole. Toho roku byl Fr.Daňhel přeložen z Budiškovic na Třebíčsku do Třebelovic v době, kdy ještě nebyla vybudována lokální železnice spojující Moravské Budějovice s Jemnicí.

Návštěvy Třebelovic nebyly jedinými Novákovými zájezdy na Moravu v té době, neboť ještě téhož roku l893 ve svých Pamětech dokládá krátký pobyt v Telči a u svého přítele z pražských studií Jindřicha Strniště v Třebíči. /Paměti,s.57/. Soubor.korespondence příbuzným Daňhelům dokládá četnější osobní
i písemné příbuzenské styky a tím lze vyslovit i doměnku o klíčícím citovém vztahu skladatele k tomuto kraji, který byl „předehrou“ k dalšímu dlouholetému poznávání inspirujících přírodních dojmů Moravy
a Slovenska.

Soubor písemností získaný ze soukromého archivu prof.PhDr.Bohumíra Štědroně,DrSc. v r. 1970 pro účely dalšího novákovského bádání obsahuje celkem 49 položek dopisů, pohlednic a korespondenčních lístků zahrnujících v kompletu léta 1895 – 1948 a je rozvrstven takto:

  • 34 položek z let l902 – 1948 adresovaných mladšímu synu Fr.Daňhela Antonínu
  • 9 položek z let 1900 – 1932 bratranci Františku
  • 3 položky Marii Daňhelové z let l895 – 1904 a
  • 3 položky Karlu Daňhelovi, staršímu synovi Daňhelů z let 1899 – 1901.

Také o tomto souboru písemností platí absence odpovědí adresátů Novákovi, neboť on téměř veškerou korespondenci likvidoval. Pouze z písemností Novákových se můžeme dovtípit skutečného stavu věcí. Prof. B.Štědroň předal k bádání pouze strojopisné opisy pořízené pravděpodobně na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně z rukopisných originálů Novákových, jejichž uložení mi nesdělil a dodnes není vypátráno. Z toho ovšem mohou plynout některé nesrovnalosti v datování /nejsou k dispozici obálky s poštovními razítky/,které se snaží přítomné bádání uvést na správnou cestu. Z textů pohlednic nelze ve všech případech přesně určit fotografie míst, kde se Novák nacházel nebo odkud pohlednice poslal. Z hlediska tvarosloví užíval Novák zásadně starých infinitivních koncovek, jinak texty nevykazují pravopisné problémy nebo nedostatky ve větné stavbě. V soukromé korespondenci se Novák Daňhelům podepisoval jako Viktor, což bylo jeho původní křestní jméno / u křtu obdařen ještě jmény Augustin Rudolf /. Doplňujeme tedy písemnosti nezbytnými obsahovými komentáři na základě nejnovějších bádání. Původní zpracování Novákovy korespondence Milošem Schniererem z let 1969 – 1971 kompletované ve strojopisné práci „Korespondence Vítězslava Nováka s přáteli, žáky a příbuznými“je tímto zpracováním revidováno a nově aktualizováno.

 

Soubor písemností Antonínu Daňhelovi


Vítězslav Novák – Antonínu Daňhelovi
Praha – Třebelovice 1
P /Praha, Prašná brána/
23.9.1902

Milý Toníku,

to čubrníš na Prašnou bránu! Ale nic si z toho nedělej, žes proti ní jen jako prášek – prášit umíš tuze pěkně! Pozdravuje strýc Viktor..

Obsahový komentář

Novák naráží na svou popularitu mezi třebelovickými dětmi, kde malý Toník z lásky a z obdivu ke svému strýci přeháněl jeho znalosti ze zeměpisu a přírodopisu /Paměti,s.272/.


VN – AD 2
Bítov – Praha
P /Bítov/
18.10.1907

Milý Toníku,

jsi jistě překvapen lístkem z tohoto místa. Zajeli jsme si sem z Brna, kde jsem měl včera premiéru.
S pozdravem strýc Viktor

Obsahový komentář

Novák má na mysli zřejmě brněnské provedení Písní zimních nocí v podání Josefa Faměry na koncertě l3.října téhož roku k oslavě 50. narozenin Františka Ondříčka /Uvádí Milada Kalábová: Vztah Vítězslava Nováka k Moravě a Brnu – Vztahy VN k Besedě brněnské v době působení Rudolfa Reissiga – Zprávy SVN,č.10/1987 s.15/.


VN - AD 3
Praha – Feldpost 139
P
18.10.1912

Milý Toníku,

Tvůj dopis dat.15.t.m. mně právě nyní doručený mne trochu překvapil, ale naneštěstí neznepokojil.Dostal ses dosti daleko od nás, doufejme, že to odloučení nebude již dlouhé.Život zde je všelijaký –nedostatek potravin a uhlí, následek chřipky nám jej pořádně ztrpčuje, ale zájem o zrušení císařství vše překonává. Koncertů je nadbytek –pražští učitelé hodlají svůj pořádati 19.listopadu.To víš, že by nás všechny těšilo, kdybys nás v ten čas mohl navštíviti. Piš brzo!
Se srdečnými pozdravy ode všech Viktor.
.
Obsahový komentář

V narážce na plánovaný koncert PSPU 19.11.1912 lze předpokládat provedení některých Novákových mužských sborů jednotlivě nebo souborně týkajících se cyklů Šest mužských sborů, op.37 /1906/ nebo Na domácí půdě,op.44 /1911/.


VN - AD 4
Praha – Korp.Daňhel Ant. I./XXIX. Marschkomp. I.R.99,Feldpost 633 Gruppe Oberk.v.Dierkes
KL /Feldpostkarte/
23.5.1917

Milý Toníku,

tak důkladnou adresu nepsal jsem dosud žádnému ze svých přátel na frontě. Přeji Ti z celého srdce, bys pobytu v čarovných Dolomitech užil co nejpříjemněji a nejdéle a pak se osvěžen co nejdříve vrátil. Příští týden jdu zase k prohlídce a již potřetí! Vzpomínám, jak jsem byl rozčilen při první, člověk zvykne všemu. Budu-li míti prázdniny volné, podívali bychom se rádi aspoň na nějaký den do Bítova s potravinami v rancích.
Pozdravuje Tě srdečně od nás všech strýc Viktor.

Obsahový komentář

Novák naráží na lékařské prohlídky během války. Nebyl však odveden. Poznámka o synovcově pobytu v Dolomitech je blíže nespecifikovaná. Může mít dvojí obah: buď dočasné uvolnění Ant.Daňhela z válečného pole, což je málo pravděpodobné nebo typický novákovský ironický šleh!


VN - AD 5
Praha – Valašské Meziříčí /Res.Spital, Abteilung II./
P /Praha/
20.11.1917

Milý Toníku,

dnes došla zase od Tebe po více jak měsíční přestávce zpráva.Myslil jsem.na Tě často netroufaje si však o Tobě hovořit za situace, v jaké jsi byl hezky dlouho Nyní jsme si oddechli,třebaže nevíme, jakého rázu je Tvoje nemoc. Doufám, že brzo napíšeš.
Srdečně Tě pozdravují Novákovi

Obsahový komentář
Tento text částečně vysvětluje obsah minulého lístku.


VN - AD 6
Skuteč – Třebelovice
P
14.7.1918

Milý Toníku,
Tvůj lístek mi byl doručen teprve včera, protože jsem Prahu opustil před 14 dny. Blahopřeji Ti k odbytým zkouškám a přeji Ti náležitého zotavení doma. Hleď se tam zdržeti co nejdéle,abychom se v srpnu zase shledali. Má žena je totiž se svým otcem v Karlových Varech a má se vrátiti koncem tohoto měsíce. V tu dobu nebo nejdéle začátkem srpna bychom pak jeli na Bítov, o čemž Vás ještě zpravím.
Pozdravuji srdečně Vás všechny.Těší se na shledanou Viktor.

Obsahový komentář

Je dokumentován Novákův letní pobyt toho roku ve Skutči a na Bítově.


VN - AD 7
Praha – Tatranská Lomnica
P
25.2.1919

Millý Toníku,
Tvůj lístek dat. 18.t.m. došel dnes a vzbudil ve mne mocnou touhu spatřiti mé drahé hory, kde jsem byl naposledy r.1906. Nevím, dostal-lis ode mne do Znojma rekom. dopis, protožes mi naň neodpověděl. Týkal se Tvého budoucího studia, když je Vídeň vůči neněmeckým studentům tak sprostá. Nemáš v úmyslu zůstati nějaký čas v Praze?
Přeji Ti zatím příjemný pobyt na Slovensku i dobrý sport.
Zdraví Tě od nás všech Viktor.

Obsahový komentář
V r. 1906 byl Novák v Tatrách /Paměti,s.146,147/. S Františkem Doskočilem procestoval Štrbské pleso, Starý Smokovec, Lomnický štít, Ledový štít a Mnich / v Pamětech vzpomínal s podrobnějším horolezeckým popisem/.


VN - AD 8
Praha – Prešov
D
8.4.1919

Milý Toníku,
Tvoji opožděnou odpověď na můj dopis, jakož i Tvůj lístek z Prešova jsem obdržel.Těší mne energie, s jakou plníš svoji povinnost ve službách vlasti a nemohu říci, že by se mi nelíbil Tvůj plán do budoucna.Je zde jenom jedna okolnost –jen citová, ale závažná: zdravotní stav Tvých rodičů.Neponesou příliš těžce Tvoji nepřítomnost a vzdálenost? Snad by se pro první čas po podepsání míru dalo přece něco najíti, co by Tě upoutalo doma, myslím v naší republice. Těším se, že se v dohledné době uvidíme a potom více.
Srdečně Tě zdraví Tvůj strýc Viktor.

Obsahový komentář

Dopis potvrzuje Novákovu zmínku v Pamětech /s.273/o poválečné službě Ant.Daňhela v hodnosti poručíka Čs.armády na Slovensku v kraji neklidném národnostními a územními požadavky Maďarů a Poláků. Není zatím zpřesněn Daňhelův plán do budoucna, ale podle další korespondence působil pak v Praze.


VN -. AD
Lysá hora – Valenberg u Ratají na Sázavě 9
P /Lysá hora/
12.6.1919

Milý Toníku,
dnes dopoledne jsem sem vystoupili z Ostravice za turisticky příznivého počasí. Po ranním dešti se šlo pěkně, odpoledne rozhled, večer déšť.
Srdečně zdraví Viktor.

Obsahový komentář

Novák uvedl v adrese za Daňhelovým jménem „úředník Securitas“


VN – AD 10
Praha – Poručík Ant.Daňhel, etap. Oddělení východ.sakupiny generála Hennocque-Slov-
KL
27.6.1919

Milý Toníku,
Tvůj lístek dat. 20.t.m. došel dnes a seznávám z něj novou Tvoji činnost. O svat.svátcích,jak snad víš z domova, jsme byli též u Vás, ale lístek jsem Ti nemohl odeslati. Právě dnes máme jíti se něco dozvěděti o pobytu na Štrbském plese –přijel odtud ředitel. Prozatím jsem zcela v nejistotě a nevíme, nebude-li nutno spokojiti se letos ještě se Skutčí a Bítovem, kam bychom chtěli vzíti s sebou také Járu. Chceš-li nám poslati ještě nějakou zvěst, piš raději již do Skutče.
Se srdečnými pozdravy od nás obou Viktor

Obsahový komentář

Letní pobyt Novákových na Štrbském plese není zatím doložen.


VN - AD 11
Skuteč – Slovensko /viz čís.10/
KL
8.7.1919

 

Milý Toníku,

právě jsem dostal Tvůj dopis a ve spěchu s Tebou sděluji, že z několika příčin bylo nutno odložiti náš výlet do Tater. Pro všechny případy budu hleděti, abychom dostali z vysokomýtského okresního hejtmanství cestovní legitimaci a jakmile to poměry dovolí, podám Ti zprávu, protože bychom se s Tebou velmi rádi shledali. V srpnu chceme na Bítov –nemohl bys dostat dovolenou?
Se srdečnými pozdravy od nás všech Viktor

Obsahový komentář

Z Novákova korespondenčního lístku se dovídáme o tehdejších ještě výjimečných poměrech.Novákovi toho roku v Tatrách nebyli, jsou doloženy pouze cesty do Beskyd /Lysá hora / a do Bítova.


VN - AD 12
Popradské pleso – Telč
P
8.8.1932

Milý Toníku,

dík za vzpomínku ze zpustošeného Bítova – my se tam už nechceme podívat. Po Sliači jsme si zajeli do Tater, ale ty chovají se ke svému oslavovateli velmi nevlídně, tak se hodlám odškodnit někde na jihu.
Se srdečnými pozdravy všem Viktor.

Obsahový komentář

Novák naráží na kácení lesů a likvidaci Starého Bítova v přípravách na zatopení Vranovskou přehradou. Novák se nikdy s touto změnou nesmířil a ve svých vzpomínkách zůstal věren dřívějším inspiracím, které v něm vyvolávala krajina kolem hradu Bítova a zříceniny Cornštejna. K Vranovské přehradě nenašel nikdy pozitivní vztah.
Narážka na „nevlídné chování“ Tater je v rozporu se  vzpomínkou v Pamětech, kde nic negativního nenalézame v této souvislosti /s.284 – 286.


VN - AD 13
Malinska – Praha II
P
28.9.1933

Milý Toníku,

posíláme Ti vzpomínku z roztomilého místa na Jadranu, o němž Ti budeme vypravovati, až k nám zajdeš.Hodláme se vrátit v pondělí ráno, protože v ten den mám přijímací zkoušky.
S pozdravem Vám oběma Viktor, Maruška.


VN – AD
Cetinje – Praha 14
P
21.10.1933

Milý Toníku,
posílám vzpomínku z výletu, který jsme v Kupari podnikli. Máme se zde kupodivu dobře a nechce se nám ani pomysliti,že brzo již máme býti v Praze.
Viktor,Maruška,Jára


VN - AD 15
Cortina d´Ampezzo – Praha
P
18.8.1934

Milý Toníku,
gratulujeme k radostné události /jen bych Ti radil, abys to dál nezkoušel/. Ohledně prof. Truhelky jsem psal odb. radovi Klímovi, nevěda, na koho se přímo obrátiti.
Srdečné pozdravy oběma.Strýc Viktor,M.Nováková,Jára


VN - AD 16
Segovia – Praha
P /katedrála/
26.4.1935

Milý Toníku,

posílám Ti vzpomínku z malebného města ve středním Španělsku. Není zde prozatrím o nic tepleji nežli u nás.
S pozdravem všem strýc Viktor


VN - AD 17
Teplice nad Bečvou – Praha
P
5.9.1935

Milý Toníku,

o letošních prázdninách si s námi počasí krutě zahrává.Zkazilo nám též výlety do Beskyd, kam nemáme odtud daleko. Aspoň, že zde je pobyt příjemný a účinek lázní blahodárný.
S pozdravem strýc Viktor,Maruška.

Obsahový komentář

Pohlednice je dokladem Novákova zřejmě prvého pobytu v lázních Teplicích nad Bečvou. Je zde určitý rozpor se vzpomínkou v Pamětech, kde Novák uvádí poznání Teplic na zpáteční cestě do Prahy z radhošťských Pusteven až v r. 1937!


VN - AD 18
Paříž – Praha
P /Louvre/
23.5.1936

Milý Toníku,

přijel jsem se podívat, jak je náš Jára „pověšen“.Obyčejně se tímto výrazem vyjadřuje smutný konec, v tomto případě je to však radostný zážitek.
Srdečně zdraví strýc.
/Visím v Salonu des Tuilleries, dokonce na třech provazech a přitom mám dobrou náladu/
Zdraví Jára.

Obsahový komentář

Novákův syn, akademický malíř Jaroslav Novák vystavoval v Paříži své obrazy po absolvování pražské Akademie výtvarných umění. Adresa na pohlednici dokládá , že Ant.Daňhel se stal úředníkem v pojišťovně Securitas v Praze. Chybí přesné datum Daňhelovy změny po propuštění z armády.


VN - AD 19
Chlum u Třeboně – Praha
P
5.8.1936

Milý Toníku,

v těchto dnech donese Ti Járův kamarád Holub naše cestovní pasy.Až Ti dopíšeme, dodáš je laskavě do cestovní kanceláře Fenclovy na Novotného lávce u Staroměstských mlýnů.Počasí je, jak sám víš tak mizerné, že se už těšíme na jih.
Srdečně Tě pozdravuje strýc Viktor, Marie.


VN - AD 20
Chlum u Třeboně – Praha
P
12.8.1936
.
Milý Toníku,

doruč laskavě naše cestovní pasy do Fenclovy jadranské kanceláře u Karlových lázní. Za letošního mizerného počasí se nám zdá cesta na jih opravdovým dobrodiním.
Srdečně zdraví strýc Viktor

Obsahový komentář

V tom roce podnikli Novákovi kombinovanou cestu lodí z Bratislavy přes Budapešť, Bělehrad po Železná vrata na Dunaji, dále vlakem do Varny, Constanze, Istanbulu, Bukurešti a zpět.


VN - AD 21

Beskydy /Masarykova chata/ - Praha
P
1.9.1937

Milý Toníku,

letos jsme nejeli k moři.Po dvouměsíčním pobytu na Chlumu děláme kratší turu v Beskydách, načež chceme ještě ztráviti nějaký čas v Teplicích nad Bečvou.
Srdečně zdraví Viktor – Maruška

Zatím se nám spolu dobře chodí


VN - AD 22
Chlum u Třeboně – Praha
P/Rosenberg/
4.8.1938

Milý Toníku,

s upřímnou lítostí konstatujeme, že nám uběhl celý měsíc prázdnin.Přes nevalně příznivé
počasí jsme zde velmi spokojeni, procházíme se po rozsáhlých lesích, díváme se na kouzelné rybníky a děláme občas autem výlety jako tento zde na lístku.
Srdečné pozdravy Viktor, Maruška

Obsahový komentář

Podle pohlednice, na které je skála Rosenberg /nyní Skála Vít.Nováka/ lze potvrdit automobilový výlet z Chlumu do Bítova.


VN - AD 23
Skuteč – Praha
D
29.9.1938

Milý Toníku,

víš asi z novin, že jsme ve Skutči, na jak dlouho dosud nevím. I kdyby se situace „vyjasnila“, nemusel bych jeti do Prahy dříve, než počnou přijímací zkoušky na mistrovské škole.Zařídil jsem si v těchto prázdninách zdejší byt pohodlnější, máme vhodnější kamna a hlavně koupelnu. Moje žena v předtuše věcí příštích dala upraviti dolní, zcela prázdné místnosti pro eventuální ubytování běženců. Sotva se tak stalo, bylo do Skutče dopraveno skoro půtřetíhosta lidí, Němců z Kraslic, mezi nimi jen jedna česká rodina. Z těch je u nás ubytováno 76, všichni ostatní však se zde stravují./Hlavně ovšem ze státních příspěvků/. Zpočátku to bylo nesmírně těžké a vysilující, hlavně pro mou ženu podporovanou několika obětavými dámami, teď je to v chodu. Ale jde to strašně na nervy, chceme také nabídnout přístřeší osobám nám blízkým: sestra Mařka ještě na mé pozvání neodpověděla, nevíme vůbec o ní.Zato máme zde Járovu kolegyni z Akademie, tu, co s ní dělal výstavu. Naše pražská domovnice prosí, abychom jí vzali dceru s dítětem. Není vyloučeno, ale dříve zveme Tvou famílii, nemáš-li něco jiného. Nejhorší je to s dopravou, z nádraží není autobusové spojení a Jára autem nedisponuje. Vlakem se sem dostane dvakrát denně.

Bylo by nutno přijíti ve dne a z nádraží dojít pěšky.Zavazadlo by musel někdo dopravit, snad poštou, jež s jedním koněm dojíždí. Žíti se zde prozatím dá klidněji než v Praze, stravujeme se zčásti v hostinci, zčásti doma.Píšu to před dnešní schůzí čtyř,. Od níž závisí, jak zde budeme žíti dále. Dle toho se můžeš také rozhodnouti. Rádi bychom poskytli, co v naší možnosti, s okolnostmi všem dosti omezené.
Se srdečným pozdravem od nás strýc Viktor

Obsahový komentář

První obsáhlejší dopis Novákův Ant.Daňhelovi dokumentuje ovzduší kolem událostí Mnichova 1938! Za důležité lze považovat přesuny obyvatel německé národnosti z tzv. Sudet do vnitrozemí! Zřejmě se jednalo o ty Němce, kteří nesouhlasili s tehdejší Hitlerovou politikou!.
Novákova zmínka o nutnosti cesty pěšky ze skutečského nádraží je v podstatě zanedbatelná, podle praktických zkušeností nutno upozornit, že se jedná o cestu svažujícící se od nádraží do středu Skutče, kde se nachází dům VN v délce cca l km!


VN - AD 24
Teplice nad Bečvou – Praha
P
18.5.1940

Milý Toníku,
jsi asi překvapen tímto lístkem v této době, ale 1/ jako „skoro penzista“ mohu snáze disponovati svým časem, 2/ není jisto, bude-li možno sem přijeti v létě kurýrovat nervy,čehož oba nutně potřebujeme.Chtěli bychom se zde zdržet asi do 7.června a pak bychom Vás ještě rádi uviděli.
Se srdečnými pozdravy Novákovi

Obsahový komentář

Novák byl dán u příležitosti blížících se 70. narozenin, a také v důsledku politických události do důchodu, ale pokračoval s některými žáky ve výuce kompozice soukromě doma, jednak v Praze, jednak ve Skutči v době okupace.Podle dosavadní dokumentace se Novákovi zdrželi v Teplicích od 16. do 18. května 1940, pak odjeli do Skutče. V Pamětech není teplický pobyt blíže dokumentován, takže zatím neexistuje důkaz, že by se Novákovi v těchto lázních zdrželi do plánovaného 7. června ani důkaz o osobním styku s Daňhelovými v té době.


VN - AD 25
Skuteč – Praha
D
23.12.1941

Milý Toníku,

přijmi navzájem přání příjemných svátků vánočních, pokud se ovšem v této době vůbec dá mluviti o něčem příjemném. Slyšel jsem naposled od Járy o Tvé nehodě, zpropadené nehodě se zuby. Štěstí ještě, že to nejsou ty horní, více viditelné. Ačkoli, půjde-li to tak dál, nebudou Ti ani tyto mnoho platné, protože brzo už nebude do čeho kousnout. Píšu Ti do Prahy, ale řekl bych, že trávíte Vánoce venku, kde se právě ještě něco dostane. Je to teď tuze krásný život, kdy se hovor skoro výhradně točí kolem jídla, Je mi nyní neobyčejnou útěchou, že se mé myšlenky právě v tomto roce mohou upoutati k něčemu jinému. Považuji to za odměnu osudu, že po více než dvouletém odloučení letos povstala čtyři nová moje díla: symfonická báseň De profundis, jednovětá Sonáta pro violoncello a klavír, cyklus mužských sborů Domov a varhanní Triptych,jež míním upravit také pro velký orchestr. Taky jsem zaměstnán opisem této skladby pro našeho nejlepšího varhaníka Wiedermannna. Po ukončení této mechanické práce zamýšlím přemýšlet o té instrumentaci. Pro Skuteč se takové zaměstnání hodí velmi, protože mi zde teď stačí dvouhodinová procházka a jinak sedím u psacího stolu nebo u klavíru.
Sejdeme.li se šťastně v Praze, něco Ti z toho ukážu.
Se srdečnými pozdravy od nás celé rodině strýc Viktor

Obsahový komentář

Především nutno konstatovat Novákovy narážky na soudobou situaci, což při kontrolách dopisů by pisateli mohlo osudově ublížit.
Rok l941 navzdory dočasným „vítězstvím“ Němců na různých frontách v Evropě vyburcoval Nováka po dvouletém tvůrčím odmlčení k intenzívní a budiž konstatováno, že k vynikající a originální kompoziční činnosti. Jeho „finální“ období tvorby je naplněno nejen programově odvážnými záměry, ale důsledným domýšlením melodicko-rytmických idiomů neofolklorismů a dalším propracováváním polyfonní práce se symbiózou rozšířeného pojetí dur-mollové tonality. Po 6.březnu,kdy. Wiedermann premiéroval varhanní verzi v Praze ve Smetanově síni promýšlel instrumentaci pro velký orchestr s varhanami..


VN - AD 26
Skuteč – Praha
P
29.12.1944

Milý Toníku,
z Tvého vánočního a novočního blahopřání shledávám, žes u mne již tuze dlouho nebyl: I am living already halt a jear! Doufám, že jste všichni zdrávi a přeju navzájem všechno nejlepší.
Se srdečnými pozdravy od nás obou strýc Viktor.

Obsahový komentář

Novákovo anglické konstatování vyjadřuje setrvalý životnístav v očekávání naději na pozitivní konec války vzhledem k situacím na východní a hlavně západní frontě po invazi západních spojenců v červnu 1944.


VN - AD 27

Skuteč – Praha
D
5.2.1945

Milý Toníku,

jistě se divíš, že ode mne dostáváš místo obvyklého stručného pozdravu tento dopis. Věc se má takto.Od konce června, s výjimkou 14 dnů strávených v Kokořínském údolí žiju zde ve Skutči. Přinutily mne k tomu nynější poměry, a dosud jsem toho nelitoval. Zvykl jsem si v posledních letech taky o prázdninách pracovat: předloni přepracováván Dědův odkaz, vloni instrumentována Jarní symfonie a letos konečně píšu své Paměti,Mám zde sice nějaké pomůcky, ale musím přece často dopisovati do Prahy o informace. Dnes obracím se k Tobě s dotazem, ve kterém roce a měsíci jsme byli ve Žďáru.. Myslím, že to bylo tou dobou, kdy jsme hledali náhradu za Bítov, kam jsem docházel s Maruškou posledním čase jen turisticky.Víš-li nějaké podrobnosti, můžeš se připojiti, ačkoli se celkově na ten pobyt, pamatuji.
Děkuji Ti předem s přáním všeho dobra v této těžké době od nás obou.
Strýc Viktor.

Obsahový komentář

K revizi Dědova odkazu přistoupil Novák již v červenci a srpnu 1942,Jarní symfonii později přejmenovanou na „Májovou“ instrumentoval v srpnu a září ve Skutči a Harasově r.1943 a Paměti /oficiální název /O sobě a o jiných/začal psát v létě 1944 většinou ve Skutči a dokončil je v období leden – duben 1948. Po válce vydal v r. 1946 nakladatel J.R.Vilímek v Praze pouze l.díl.
Ždiar pod Tatrami navštívil Novák se synovcem Ant.Daňhelem v r. 1930, kdy píše, že to bylo po 24 letech od jeho poslední cesty po Slovensku /Paměti,s.272,273/.


VN - AN 28
Skuteč – Praha
D
21.3.1945

 

Milý Toníku,

děkuji Ti za velmi podrobné zprávy, kterých jsem použil jen ve zkratce, R, 1930 se shoduje s mými cestovními záznamy, jež mi sem poslal náš Jára vyklepané na psacím stroji.
Můžeš si představit, jak mi je nyní při psaní těch vzpomínek. Ale přece se jen jimi teď rád zabývám, protože jsou jednou z mála příjemných věcí v této tvrdé době. I když jsme prozatím nezažili to, co Vy v Praze, nevíme, co vše může nás tady stihnout. Stavějí se zde na různých místech překážky,kvůli nimž se kácí spousty lesních stromů, školy jsou zabrány pro nemocnice, je pak v okolí hodně zámezních vojáků, chystají se příbytky pro uprchlíky – samé znepokojující předzvěsti. Máš už rodinu v Talmberku? Jsi-li doma sám, mohl by ses někdy podívat k mému švakru Soukupovi. Bydlí nedaleko v Hodkovičkách /Kurandova 218/.Já sám bych se také tuze rád s někým ze svých milých občas uviděl.
Se srdečnými pozdravy od nás obou strýc Viktor.

Obsahový komentář

Obsah dopisu je v souladu s Novákovými záznamy v Pamětech /s.354 ad./.


VN - AD 29
Skuteč –Praha
D
4.4.1945

Milý Toníku,

ačkoli není mým zvykem odpovídat, když se mne nikdo neptá, musím Ti dnes psáti.
Z Tvého dopisu vyznívá stesk nad mou „ironickou“ gratulací k Tvému otcovství.Nebylo to však míněno z mého stanoviska, nýbrž z Tvého. Povídal nám svého času Soukup, žes nebyl nadšen očekáváním dalšího potomka. Ale nyní při pohledu na obrázek Tvého fětského tria,musím Ti gratulovat doopravdy! Věra je celý tatínek, Milada celá maminka – Toníček –po kom je Toníček? Znáš sixtinskou Madonu? To božské pachole dívá se tam tak neurčitě zahloubaně jako Toníček. Nevycházím z úžasu nad tím pohledem. Po tatínkovi ovšem! Ať je Antonín poustevník nebo Antonín Paduánský. Je to neodpustitelná chyba! Ta se musí dodatečně změnit jako u mnoha vynikajících mužů. Navrhuji tedy:Amandus, Apolonius, Benedikt, Bonamentur, Celestin, Desiderius,Engelbert, Felix, Fortunatus, Gracias, Hyacint, Inocenc, Jan Zlatoústý,Honorius, Klement,Lev, Mansurt,. Narcis,Oktavián, Pius, Romuald,Spiridion, Theodor,Ogoli, Vitáliš, Xaverius,Zenovius. Hledejte též!Snad budete mít nebeské vnuknutí. Aby to bylo něco symbolického. Abych to dítě mohl pořádně pojmenovat až k Vám přijedu., na což se moc těším.Vždyť víš, že mám malá děcka moc rád.
Všecky Vás srdečně pozdravuje strýc Viktor.


VN - AD 30
Nový Bítov – Praha
P
1.9.1945

Srdečný pozdrav ze starého místa v novém vydání!
!Obsahový komentář: o této cestě není známo nic bližšího!


VN - AD 31
Skuteč – Praha
Tištěné blahopřání
27.12.1945

Milý Toníku,

odpovídám Ti teprve dnes z klidného zdejšího zákoutí – a taky ještě nakvap.Doufám však, že si s Tebou popovídám po návratu a přijdu se podívat už na Tvoji famílii –doposud to nebylo možné.
Se srdečnými pozdravy od nás strýc Viktor

Obsahový komentář

75. narozeniny Vít.Nováka zahrnuly velké množství koncertů a veškerých společenských oslavných akcí. Nutno poznamenat, že se konaly v atmosféře svobodného státu, což tyto Novákovy narozeniny symbolizovaly jako skladatele, který za okupace neváhal tvůrčími cestami vyjadřovat svůj nekompromisní odpor vůči okupantům.


VN - AD 32
Charbulák na Hruni – Praha
P
20.6.1946

Milý Toníku,

vzpomínáme naší túry po Beskydách. Letos jsem tady se svou drahou ženou. V chatě na Lysé oslavili jsme můj první výstup na tuto horu před padesáti lety.
Srdečný pozdrav strýc Viktor

Obsahový komentář

Novák připomíná svůj první výstup na Lysou horu v r. 1896.


VN – AD
Lysá hora – Praha 33
P
26.6.1947

Milý Toníku,

chodíme s velkým zdarem po Beskydech a vystoupili jsme docela snadno na Lysou.
Nejsrdečnější pozdravy Vám i Vaší milé choti posílají
Marie Nováková, Vít.Novák,Jindřich Máslo.

Obsahový komentář

Další Novákův výstupna Lysou horu dokládá jeho vitalitu v téměř 77 letech!


VN - AD 34
Bítov – Praha
P
22.8.1948

Milý Toníku,

posíláme Ti oplátkou pohlednici, kterou jsme dostali u Vranovské přehrady.Dovezl nás sem Jára, jedoucí dnes do Kroměříže. Chceme se zdržet v Bítově asi 9 dní.
Srdečně zdraví strýc ,Viktor,M.Nováková,Jára.

Obsahový komentář

Pohlednice dokumentuje poslední Novákovu návštěvu Bitova a okolí.


Soubor písemností adresovaných Františku Daňhelovi.


VN – Františku Daňhelovi 1
Velehrad – Třebelovice
P
6.8.1900

Došla-li korektura, nechte ji jen ležet, nemám dosud pevného sídla.

Obsahový komentář

Novák může mít na mysli některý z opusů, kterých tiskem toho roku vyšlo více:
Bagately pro klavír jako op.5, III.řada Písniček na slova lidové poezie moravské,op.21,Tři skladby pro housle a klavír – vše vydal F.A.Urbánek nebo přepracovaná verze Klavírního kvartetu c moll,op.7, který vydal Simrock v Berlíně.


VN - FD 2
Velehrad – Třebelovice
P
5.9.1900

Sděl mi do Třebíče k Strništi, kdy je pouť 8. či 9. Přijedu tam zítra večer, abych vědel, kdy mám k Vám jet.


VN - FD 3
Morskie oko – Třebelovice
P
12.8.1901

Srdečný pozdrav! V září na shledanou.
Viktor

Obsahový komentář

V Pamětech není přímý důkaz Novákovy návštěvy Třebelovic toho roku. Pokud se viděl se svým bratrancem, muiselo to být na zpáteční cestě ze Slovenska a Velké nad Veličkou do Prahy, nejpozději do 20.září, kdy již byl v Praze.


VN - FD 4
Nagy Billserol – Třebelovice
P
Nedatováno

Můj milý,

pošli mi korekturu, došla-li ještě jaká, nebo psaní na adresu: Josef Houdek, obchodník, Rozsáhegy, Magyar Orszag. K dodání Vít.Novákovi, protože tam pojedu snad již zítra.
Všechny Vás srdečně zdraví Viktor.

Obsahový komentář

Datum sice nelze přesně určit, ale v Uhrách byl Novák v té době v létě 1899, takže by se obsah mohl vztahovat k některé z korektur, viz písemnost čís. L tohoto souboru.


VN - FD 5
P /nedatováno, blíže neurčeno/

Můj milý,

pošli mi hned všechny peníze na adresu Petr Makovický, velkoobchodník, Rozsáhegy, Uhry
Všechny zdraví Viktor


VN - FD 6
Marseille – Třebelovice
P
1927 /blíže nedatováno/

Srdečné pozdravy z cesty všem zasílá Viktor


VN - FD 7
Royan – Telč
P
1927 /blíže nedatováno/

Milí přátelé

po několika denním pobytu ve hlučné Paříži, odebrali jsme se k delšímu pobytu u moře. Kromě příjemného koupání máme zde krásné procházky v rozsáhlých lesích. Někdy kolem 7. srpna bychom rádi zase na Bítov a není vyloučeno, že se odtud podíváme na den do Vašeho malebného městečka.
Srdečné pozdravy všem Viktor

Obsahový komentář

František Daňhel trávil léta důchodu v Telči od onoho roku.


VN - FD 8
Cavaleire – Telč
P
12.7.1927

Drazí přátelé.

již druhý týden trávíme v tomto rozkošném zákoutí, se kterým se asi těžko budeme loučiti, protože zde máme moře, lesy a hory. Počasí stále příznivé,dosud žádná vedra, pěkný pokoj v hotelu s vyhlídkou na moře, slušná strava a dobré pití, krásné vedem živobytí.
Srdečně Vás všechny zdraví Viktor


VN - FD 9
Český Krumlov – Telč
P
12.9.1932

Drazí přátelé,

čekáte na nás, kdy se k Vám z Bítova podíváme. Byl jsem se ženou osm týdnů na cestě. Koncem srpna jsme dorazili do Znojma, vzali s sebou Járu na Bítov a 31.t.m. odjela žena s ním do Prahy. Já jsem prozkoumal nějaké hezké místečko v Českomoravské vysočině.Špatné počasí mne zahnalo do Prahy a uklízení bytu mne odtud vyhnalo a toulám se nyní po českém jihu.
Srdečně Vás pozdravuje Viktor.


Soubor písemností Vítězslava Nováka Marii Daňhelové


VN - MD 1
Místo odeslání neuvedeno, nedatováno – Třebelovice
D

Drahá tetičko,

zprávou o neštěstí tak neočekávaném byl jsem velice bolestně překvapen a dojat, neboť jsem Karla dobře znal a mnoho si od něho sliboval,
Vím také, že především Ty, jako matka, ztrátu ubohého synáčka nejbolestivěji neseš a že jen čas Ti přinese klid a zkonejší bolest – však přece prosím Tě,jak už maminka moje učinila: přemáhej svůj žal! Máš ještě veliké povinnosti k muži a druhému děcku, láska k těmto dvěma duším bude Ti také tou nejsilnější oporou v krutém boji s osudem. Vždyť celý ten život náš je boj a co tu padlých a raněných – na všechny ty se ohlédni a zajisté novou získáš odvahu.
Líbá Vás všechny Viktor

Obsahový komentář

Text se týká smrti staršího ze synů Daňhelových Karla/blíže nezjištěno!/.


VN - MD 2
Tábor – Třebelovice
P
10.9.1904

Milá této,

pro zpoždění nemohl jsem na pouť přijíti. Dnes mne již unáší vlak do Prahy.
Srdečný pozdrav všem zasílá Viktor.


VN - MD 3
Alpy /blíže místo neudáno/ - Třebelovice
P
16.8.1904

Srdečný pozdrav všem z letošní alpské výpravy! V září doufám se uvidíme.
Viktor

Obsahový komentář
Ke konci srpna, event. Počátkem září nvštívil Novák Daňhelovy v Třebelovicích.


Soubor písemností Vítězslava Nováka Karlu Daňhelovi


VN - KD 1

Brno – Třebelovice
P
2.9.1899

Milý Karlíčku,

prosím Tě, napiš do Třebíče, jsou-li ve Slavíkovicích letos zase Slováci.
Strýc.


VN - KD 2
Bítov – Třebelovice
P
Nedatováno

Milý Karle,

ležím v Cornštýně na břiše a píšu pohlednice. Až budu hotov, půjdu k obědu.
Tvůj strýc Viktor


VN - KD 3
Praha – Třebelovice
P
1901 /blíže nedatováno/

Milý Karle,

nadějný synu vlasti, chloubo rodičů a synovče můj ! Posílám Tobě i mladšímu bratrovi Tvému pohlednici z Prahy s přáním, abych Tě co nejdříve v staroslavném tomto městě uvítati mohl.
Tvůj strýc Viktor


Doplňky k úvodnímu textu souboru korespondence Vítězslava Nováka s Daňhelovými.

Přesná doba působení Františka Daňhela ve funkci nadučitele v Třebelovicích neplyne ani z korespondence s Novákem, ani z Novákových Pamětí. Mladý František Daňhel s rodinou přišel do Třebelovic na základě přeložení z Budiškovic s největší pravděpodobností podle Novákova sdělení v Pamětech /s.51/ v r.1893,kde jej Novák navštívil v předešlém roce. Podle Pamětí i korespondence lze pak určit rok 1927 za mezní, kdy Fr.Daňhel odešel do penze a přestěhoval se do Telče.
Starší syn Karel/pravděpodobně neočekávaně zahynul nejdříve v r.1901, kdy je datována poslední písemnost mezi Vít.Novákem a synovcem Karlem /přesné datum není známo/, mladší Antonín po službě v Čs.armádě se stal od r. 1919 úředníkem pojišťovny Securitas v Praze, kde se usadil i s rodinou.
Pokud jde o bližší poznání a určení působení Františka Daňhela v Třebelovicích, nelze se nyní dovědět nic podrobnějšího, protože školní kronika, kterou jsem prostudoval, se vůbec o Frant.Daňhelovi nezmiňuje v té době ani potom, vzorně vedené rukopisné zápisy nejsou nikým podepisovány. Kronika se ponejvíce omezuje na oficiální církevní a státní slavnosti za účasti školy. Tím méně neexistují v kronice zmínky o návštěvách Novákových v Třebelovicích.
S vybudováním Vranovské přehrady se staly Novákovy pobyty na jihozápadní Moravě stále řidší, jak ostatně dokládá korespondence s Daňhelovými. Jak dokazuje skladatelský vývoj Vít.Nováka od 3O.let, poslední mohutnou inspirací bítovským Podyjím byl vznik Podzimní symfonie v letech 1931 – 1934.


Korespondence Vítězslava Nováka s Vladimírem Ambrosem

19 písemností /17 dopisů a 2 pohlednice/ z let 1923 – 1947 dokládají vzájemné umělecké přátelské styky obou pisatelů. Tato korespondence náleží do souboru těch písemností, které dokumentují zájem o Novákovo dílo a celkový umělecký a společenský vliv, který byl pro novákovskou recepci symptomatický nejméně po celou první polovinu 20. století u nás.

Také tyto písemnosti až na jedinou výjimku postrádají odpovědi adresátů. Také toto zpracování se opírá pouze o opisy pořízené na přání prof.Boh.Štědroně na Filosofické fakultě MU v průběhu 60. let. O uložení jejich originálů není nic známo.

Kdo byl Vladimír Ambros? Skladatel a dirigent zaměřený po získání zahraničních zkušeností regionálně, především na Prostějov s několikaletým vybočením na Břeclav. Nar. 1890 v Prostějově, tam též zemřel v r. 1956. Hudební vzdělání nabyl především na brněnské varhanické škole u Leoše Janáčka v letech 1908 – 1910 a na konzervatoři ve Frankfurtu nad Mohanem. Zde byl v době působení Františka Neumanna korepetitorem tamní opery, pak dirigentem opery Carl-Rossa and Comp.v Londýně.Po návratu do Prostějova se soustředil na sbormistrovskou práci v místních amatérských pěveckých sdruženích Orlice a Vlastimila, dirigoval místní amatérské Orchestrální sdružení a v letech 1927 – 1938 byl ředitelem městské hudební školy v Břeclavi. Zřejmě pro tragicky se rýsující politické události se vrátil do Prostějova, kde pokračoval ve své činnosti až do smrti.

Nebyl přímým žákem Novákovým. Ale právě jako profesionálně připravený skladatel využívající ve své početné mnohostranné tvorbě vlivy Suka,Nováka a francouzského impresionismu podává důkaz o vůdčím vlivu Novákovy a Sukovy kompoziční školy na utváření české artificiální hudby nejméně po dobu první třetiny 2O.století ve své generaci. Jeho tvorba obsahuje kromě písní, sborů, klavírních a komorních skladeb také díla orchestrální a opery, které však až na nepatrnévýjimky nepřesáhly svůj omezený časový a prostorový horizont. Dlužno poznamenat, že Ambros jako žák Janáčkův a hanácký rodák měl bytostný vztah k lidové písni a díky brněnskému hudebnímu životu na přelomu 19. a 20. století bohatému na frekvenci skladeb Vít.Nováka poznal řadu děl Novákových, v nichž sám autor jako pianista účinkoval. Bylo to zásluhou brněnského působení Rudolfa Reissiga jako sbormistra, dirigenta a učitele v Besedě brněnské /o tom viz příslušná korespondence !/.

Z dochované korespondence Vít.Nováka s Vlad.Ambrosem nelze usoudit, kdy a kde se oba seznámili. Novák se ve svých Pamětech o Ambrosovi zmiňuje stručně pouze jednou, a to v souvislosti se vzpomínkami na dirigenty svých děl /s.385/. Ambrosova úcta ke skladateli vyjádřená zvlášť emocionálně v jednom dopise /srov./ byla jednou z mnoha pozitivních emocí, kterými byl Novák obdařován již během svého života jako málokdo z umělců!


Vítězslav Novák – Vladimíru Ambrosovi 1
Praha – Prostějov
D
18.4.1923

Milý příteli,

vrátiv se šťastně do Prahy, vyslovuji Vám ještě touto cestou srdečným dík za vše, co jste s nevšední obětavostí pro mé Svatební košile vykonal.
Prosím též, abyste mým jménem poděkoval rovněž oběma zpěváckým spolkům, kteří velice obtížný svůj úkol tak zdařile provedli.
Těše se na brzkou shledanou u nás jsem s přátelským pozdravem Váš Vít.Novák.

Obsahový komentář

Novák se osobně zúčastnil provedení své kantáty v Prostějově, ale není žel známo přesné datum tohoto koncertu.


VN - VA 2
Prasha – Prostějov
D
1.12.1925

Milý příteli,

děkuji Vám za orchestrální materiál „Svatebních košil“, byl v těchto dnech přivezen kurýrem a je nyní v Hlaholu. Váží celých 14 kg. Podotýkám to proto, abyste se rozhodli, jak ho dopraviti.
Zároveň sděluji, že jsem s T. mluvil a vymohl jeho souhlas.
S přátelským pozdravem Váš Vít.Novák.

Obsahový komentář

Ambros se rozhodl pro opětovné provedení Svatebních košil v Prostějově a žádal Nováka o zapůjčení notových materiálů, kterými, jak plyne z dopisu toho času disponoval Václav Talich.


VN - VA 3
Praha – Prostějov
D
1.2.1927

Milý příteli,

děkuji Vám za zaslaný program koncertu i za laskavé pozvání k premiéře Vaší opery v Olomouci. Bohužel, nemohu přijeti, protože jsem se ještě neprobral z oční choroby, která mne zastihla o Vánocích a pro niž bylo nutno omeziti práci i zábavu na nejmenší míru.
Přeji Vám plna zdaru s přátelským pozdravem Váš Novák.

Obsahový komentář

Ambros je autorem několika oper. V době Novákova dopisu měl dokončenu pouze jedinou, a to „Ukradené štěstí“ /libreto podle I.Franka Zahradníková-Kepková/ o 3 dějstvích z let 1924 –1925 Druhá Ambrosova opera „El Christo de la Luz“ podle Julia Zeyera z r.1926 byla poprvé provedena v brněnském rozhlase v r, 1929. Jedná se tedy o olomouckou premiéru první opery. Novák se ze zdravotních důvodů omluvil. Bylo to v době, kdy velmi trpěl oční příhodou, kvůli které diktoval již před léty /viz Paměti,s.239/ Františku Škvorovi instrumentaci opery „Lucerna“ /z let 1919 – 1922/.
Dopis uvedeného data dokládá rekonvalescenci po oční operaci provedené v r. 1926,jak píše Novák v Pamětech /s.256,257/. Tamtéž naráží na oční příhodu po pražské premiéře opery „Dědův odkaz“ v Národsním divadle 22.12.1926 /Paměti, tamtéž/.


VN -VA 4
Praha – Břeclav
D
20.3.1933

Milý příteli,

právě jsem dokončil řadu menších mužských sborů, z nichž dva jsem věnoval Orlici v Prostějově. Oba jsou velmi veselé a psány jako všechny ostatní na texty moravských lidových písní.
V prvním z těch, jež Vašemu spolku připisuji, bych však rád nahradil slovo „mrcha bledá“ nějakým méně dramatickým. A tu se obracím na Vás, jako na znalce nářečí hanáckého s prosbou o nějaké vhodné slovo /dvojslabičné, zahrocené proti ženskému pohlaví/.
Sbory vyjdou pravděpodobně až na podzim, ale mohl bych Vám ty dva časem poslati opsané, abyste jich po případě mohli dříve použíti.
Se srdečným pozdravem Novák

Obsahový komentář

Novák v té době dokončil cyklus 20 mužských sborů a capella „Ze života“,op.6O na slova moravské lidové poezie. Dva z nich „Nepudo ja vice“ a „Zábrdovské vrchní“, čís. 7,8 v II.sešitě věnoval prostějovské „Orlici.“ Celý cyklus rozvržený do 5 sešitů je věnováín vždy jinému pěveckému sboru. Premiéra kompletu byla v Praze 14. prosince 1940 PSPU ve Smetanově síni v rámci oslav 70. nrozenin Vít.Nováka.
Cyklus vydala HMUB v Praze v r. 1933 v 5 sešitech s hlasy, nikoli na podzim 1932, jak původně doufal autor.


VN - VA 5
Praha – Břeclav
D
20.3.1933

Milý příteli,

děkuji Vám co nejsrdečněji za pořádání mého večera.Je to nový důkaz Vašich opravdových sympatií s mým dílem, jak mne velmi těší.
Poděkujte, prosím, mým jménem také Mužskému osvětovému svazu , jehož přispěním tento večer mohl být uskutečněn.
S přátelským stiskem ruky Vít.Novák.

Obsahový komentář

Ambros nepřestal vést prostějovská amatérská sdružení ani během svého břeclavského působení. Důkazem jsou provedení symf. básní „O věčné touze“ 27.10.1930,“
V Tatrách“ 11.4.1932 a „Slovácké suity“ 9.11.1932 a ještě téhož roku v Břeclavi 13.11.Orchestrálním sdružením Prostějova.


VN - VA 6
Praha – Břeclav
D
20.4.1934

Milý příteli,

podivíte se asi v jaké záležitosti se dnes na Vás obracím.
Mám čtyřsedadlovou Tatru, která se nám příliš neosvědčila. Proto ji hodláme prodat a poříditi si nějaké lepší auto.
Náš kluk, a zároveň šofér, tvrdí, že nejlepší auta dělá firma Wikov, ovšem také nejdražší. Spolumajitelem této firmy je p.Kovařík, do jehož rodiny byl jsem Vámi při své návštěvě v Prostějově uveden. /Nevím, jestli jeho paní, sestra řed. Neumanna je ještě naživu/.
Nebyl byste tak laskav informovati se ústně či písemně /dojíždíte-li tam ještě /, nebylo-li by možno, abych dostal toto auto za režijní cenu? Snad by neshledal můj požadavek příliš neskromným, vzpomenu-li si, že ředitel Živnobanky Preiss, pokud vím, naprosto ne milovník hudby, vyměnil pianistovi Heřmanovi jeho motocykl za pěknou Pragovku.
Nepůjde-li to , pořídím si Škodovku nebo nový typ Tatry.
Děkuji Vám předem za Vaši ochotu a jsem
Se srdečným pozdravem Váš Vít.Novák

Obsahový komentář

Z další korepondence nelze stanovit, jak se tato záležitost vyvinula.


Vladimír Ambros – Vítězslavnu Novákovi 7
Prostějov – Praha
D
31.10.1940

Mistře!

Děkuji Vám z plna srdce upřímného za Váš dopis. Jak nekonečně šťastná chvíle - když mohu čísti Vaše laskavá slova.
Jsem ponořen s mým hudebním kolektivem do Vaší nádherné a geniální hudby a jsem šťasten, že mohu tolik nadšenců přesvědčiti a zasvětiti do tolika nádhery nálad, barev – co skýtá Vaše velké umění.
Můj skromný život je Vám zasvěcen každým nervem. Miluji Vás a byl Jste vždy mým Bohem.
Buďte, drahý Mistře, h odně zdráv a Vaše radost nechť vyvrcholí v prosinci.
Tisknu Vaše drahé ruce a srdečně zdraví Váš ctitel Vladimír Ambros

Oibsahový komentář

Po několika letech vzájemných styků s Novákovou hudbou píše Ambros u příležitosti nastávajících Novákových 70. narozenin dopis plný tak otevřeného absolutního obdivu k jeho osobnosti, že to v celé poznané novákovské korespondenci a literatuře nemá obdobu!


VN - VA 8
Praha – Prostějov
D
6.11.1940

Milý příteli,

srdečně Vám děkuji za zaslaný program koncertu a za jeho nastudování. Činím to s tím větším potěšením, že mě k němu nezvete, protože bych Vás asi trochu rozladil svým odřeknutím.
Ale dostalo se mi již tolik pozvání k mým oslavám. Já až na nějaké výjimky nepojedu nikam. Bylo by to v nynější době nejen vůbec nemožné. A my dva se máme rádi i bez té oficiální návštěvy.
Poděkujte za mne celému orchestru.
S upřímným stiskem ruky Novák

P.S. Do mé vzpomínky na paní Ludmilu Kovaříkovou se vloudila asi chyba. Stojí tam „do generální zkoušky Svatebních košil“ místo na „Svatební košile.“Což vypadá, jako bych sám nevěděl , že je to plakát.

Obsahový komwentář

Ambros se vrátil k provedení Svatebních košil v Prostějově. Z dopisu však neplyne, zdali byl celý program koncertu věnován pouze Novákovým skladbám. Zmíněná kantáta vyplňuje čas 60 minut.


VN - VA 9
Praha -. Prostějov
D
8.12.1940

Můj milý,

mnozí, přemnozí mi blahopřáli k mým sedmdesátým narozeninám , ale pramálo z nich smýšlelo se mnou tak upřímně, jako Vy. Jste jedním z mých přátel nejoddanějších – cítím to a jsem ze srdce rád.
Život mne naučil lidi poznávati a oceňovati. U Vás naráz se zalíbil mi Váš živelný temperament, jak v umění, tak i v životě, vlastnost opravdu umělci nezbytná.
Děkuji Vám za Vaše přání a za tu „vůni Moravy“, kterou bylo prosyceno.
Se srdečným stiskem ruky Vít.Novák.

Obsahový klomentář

„Vůní Moravy“ označuje Novák zaslané moravské klobásy, které obzvlášť rád ve válečných letech konzumoval. Lze srovnat s korespodencí s Antonínem Střížem, dopis VN čís.l.

VN - VA 10
Praha - Skuteč /blíže neurčeno/ - Prostějov
D
11.2.1944

Milý příteli,

Váš vřelý dopis mne velmi potěšil svojí oddaností k mému dílu. Doufám, že zase Vás potěší mé sdělení, že se zájmem naslouchám rozhlasovému vysílaní Vašich skladeb.
Jsou pracovány pěknou komposiční technikou a barvitě instrumentovány. O Symfonietě se po jediném poslechu nemohu podrobněji vyslovit. Řekl bych jen, že její příliš měnivý kolorit je na újmu melodické línii. Škoda, že se nemůžeme aspoň občas stýkat, slovem dá se vše poměrně přiléhavěji vyjádřiti, čehož se psaním při veškerém úsilí nedosáhne. Rád bych se podíval do Prostějova k tomu jarnímu koncertu, ale v této době nelze nic předvídati a slibovati, zejména, jedná-li se o návštěvu dosti vzdálenou.
Prozatím Vám děkuji za Vaše dobré úumysly a jsem
Se srdečným pozdravem Vít.Novák.

Obsahový komentář

Nelze přesně určit, odkud byl dopis poslán. Je doložen poměrně přesně pobyt Novákových ve Skutči do konce roku 1943 a pak bez bližšího data od jara do konce r. 1944. Dopis tedy poslal Novák pravděpodobně z Prahy.
Ambrosova Symfonietta z let 1938-1939 byla provedena v Brně r. 1940 rozhlasovým orchestrem za řízení Břetislava Bakaly. Tento předpoklad sice nelze přesně potvrdit z důvodu neexistence rozhlasového archivu orchestru a jeho vysílání v Brně v té době, ale vzhledem k Bakalovu zájmu o českou hudbu zvláště v době okupace je tato domněnka nejvýš pravděpodobná.


VN – VA 11
Praha /Skuteč?/ - Prostějov
D
8.3.1944

Můj milý příteli,

nejsrdečnější dík! Vůně Moravy k nám zavanula včera a vdechla nám novou chuť k životu. Dnes byla tři kvítka věnována k všeobecnému potěšení, tři zbývající mají oblažovat jen mne.
Tak rozhodla moje žena, která zároveň prohlásila, že takový dar v nynější době svědčí o neobyčejné ušlechtilosti dárcově,který se může odříci hned půl tuctu klobás.
Odložil jsem tento děkovný dopis na dnešek. Abych Vám mohl ještě něco napsati o Vaší Symfoniettě, kterou jsem si dnes dopoledne, maje trochu volno, mohl znovu prohlédnouti.
Shledal jsem pak, že můj druhý dojem z tohoto díla odpovídal prvnímu. Vše zní velmi krásně, ale neúnavný a svědomitý kritik v svém nitru usoudil, že by celkovému dojmu prospělo, kdyby byla druhá věta psána výhradně pro smyčce, aniž by se nějak zasahovalo do faktury díla. Potom by se tím více uplatnil kolorit finále, kde bych si přál na samém konci prodloužení o dva takty.
S opětovným díkem a se srdečným pozdravem /též od mé ženy/
Vít.Novák


VN - VA 12
Skuteč – Prostějov
D
17.2.1945

Drahý příteli,

brečel bych vzteky, že jsem Vám z nepochopitelné roztržitosti zapomněl udati svoji nynější adresu.
Žiji již od konce června na venkově a pražská pošta mi posílá za mnou všechny zásilky. Ovšem tu Vaši s tou znatelnou vůní Moravy si tam, nebo snad tady, nějaký ctitel folkloru ponechal. Ostatně, také se už stalo, že sem nedošel správně adresovaný doporučený balíček z Velké. Moje žena proto z opatrnosti zásilky našim dětem označuje vždy velkou cenou.
Nicméně Vám co nejsrdečněji děkuji za ušlechtilý Váš čin, který mne hřeje u srdce právě tak, jako by hřál v žaludku Váš milodar.
Je mi opravdovým dobrodiním míti v této době přítele tak obětavého a oddaného. Proto se netrápím pro tuztrátu a Vy se za mne prosím nemrzte.
S upřímným stiskem ruky a se srdečným políbením
Vít.Novák.

Obsahový komentář

Dopis zpřesňuje pobyt Novákových ve Skutči od konce června 1944.


VN - VA 13
Skuteč – Prostějov
D
20.6.1945

Drahý šohajku,

škoda, přeškoda, že jsem nedostal Váš dopis o nějaký den dříve! Bydlíme totiž stále tady a všechna moje pošta sem je zasílána. A právě koncem května zajel jsem na tři týdny do Prahy, a tak mi Váš dopis přišel do ruky až včera po návratu.
Mohl jsem si s Vámi též promluviti, jako s Kubelíkem, tak i s  Očadlíkem, kteří oba byli u mne
Myslím, že ve Filharmonii nebude naděje na Vaše umístění. Tam se bude domáhati svého místa Šejna, který dobře dělá svou věc. Dopíši však Očadlíkovi, t.č. velmi vlivné osobnosti v Rozhlase, kde se již tolik našich lidí uplatnilo a doufám v příznivý výsledek. Přál bych Vám ze srdce, abyste se někde u nás mohl uchytiti.
S přátelským pozdravem Vít.Novák

Obsahový komentář

Jakmile skončila válka, toužil Ambros po dirigentském místě v Praze. Navzdory Novákovým přímluvám však neuspěl a zůstal až do smrti v Prostějově.


VN - VA 14
Praha – Prostějov
D
12.12.1945

Rozmilý příteli,

srdečný dík za blahopřání k mým 75. narozeninám, o jehož upřímnosti nepochybuji.
Doufám, že Vás 20. t.m. uvidím v Brně při provedení Májové symfonie.
S upřímným stiskem ruky Vít.Novák.

Obsahový komentář

První brněnské provedení Májové symfonie se konalo 20.12. téhož roku.Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, VSMU a Moravan řídil Břetislav Bakala.Oba přátelé se však v Brně nesetkali, jak dokládá další Novákův dopis..


VN - VA 15
Praha – Prostějov
D
26.12.1945

Drahý příteli,

velice jste mne potěšil svým darem a rozstesknil svou nepřítomností v Brně.
Scházela mě tam jedna oddaná a upřímná duše. Právě tak je mi líto, že se mi, přes vřelou moji přímluvu nepodařilo získati pro Vás připravenou De profundis a nyní ji nikde nemohu nalézti.Byla Vám odeslána?
S nejsrdečnějším pozdravem Vít.Novák

Obsahový komentář

Ambros občas dirigoval pohostinsky Moravskou filharmonii v Olomouci a zamýšlel tam provedení zmíněné skladby. Není však známo, zdali k tomu koncertu došlo. S prostějovským amatérským orchestrem, navíc vyžadující ve skladbě užití varhan by nebylo provedení uskutečnitelné. Mj. též pro složitost a technickou náročnost orchestrálních partů!


VN - VA 16
Praha – Prostějov
D
3.6.1946

Rozmilý příteli,

rád bych Vás nějak potěšil, když to nešlo doporučením Mirku Očadlíkovi jako dirigenta, tož Vás chci navrhnouti na člena do České akademie.
Napište mi k tomu účelu /nejraději obratem/,
1/ které Vaše větší skladby byly v Praze a v Brně koncertně nebo rozhlasově provedeny,
2/ které dosud neprovedeny,
3/ dostal-li jste nějakou cenu.
Přiložte k tomu hudebnímu odboru IV.třídy České akademie prohlášení, že v případě
Vašeho zvolení tuto poctu přijímáte.
Srdečně Vás pozdravuji Vít.Novák

Obsahový komentář

Novák chtěl tímto činem Ambrose svým způsobem „odškodnit“ , a proto navrhoval tento postup. Další korespondence mezi oběma muži se o této záležitosti nezmiňuje.
Čs.hudební slovník osob a institucí, l.sv., Praha,SHV,l963 v hesle Vlad.Ambros případné Ambrosovo členství v České akademii neuvádí!


VN - VA 17
Skuteč – Prostějov
D
15.8.1946

Drahý příteli,

Váš dopis mne jako vždy potěšil svojí upřímnou oddaností.
Patříte mezi mé nejvěrnější a byl bych Vám najisto poslal své Vzpomínky hned po jejich vydání tiskem. Bohužel dostal jsem volné výtisky asi hodinu před odjezdem do kokořínského údolí, takže bylo jedině možné zatelefonovati několika pražským přátelům, aby si sami příšli pro ně ke mně, anebo ke správcové našeho domu.
Velice mne těší, způsobil-li jsem Vám radost svoji knihou, když mi to bylo znemožřněno Vaším prosazením v České akademii. Musím se po návratu z prázdnin informovati o průběhu schůze hudebního odboru 18.7., které jsem pro odjezd do Beskyd týden před tím nemohl předsedat. Byl jsem jak negativním, tak pozitivním výsledkem nemálo překvapen. Jest ovšem smutným faktem , že při hodnocenínuměleckého díla často rozhodují okolnosti až příliš lidské.. Jen neztrácejte chuť k další práci a instrumentujte novou symfonii. Dělal jsem to také tak v podobných případech.
Tuze rád bych Vás zase jednou uviděl. Začátkem září hodlám se svou milou ženou do oblíbených našich lázní Teplic nad Bečvou , ovšem bez jakéhokoliv přerušení jízdy. Tedy snad až po prázdninách.
Zatím Vám přeji příjemné osvěžení na Plumlově, známém mi jen od vidění.
Se srdečnými pozdravy od nás obou.
s přátelským stiskem ruky Vít.Novák.

Obsahový komentář

Novák má na mysli knihu svých „pamětí“ O sobě a o jiných, jejíž I.díl vydal nakladatel J.R.Vilímek v Praze 1946. V tomto dopise ji Novák nazývá „Vzpomínkami.
Novák myslí Ambrosovou symfonií patrně druhou, kterou autor napsal v uvedeném roce a Česká filharmonie ji provedla 28.2.1946, což by bylov rozporu s Novákovou zmínkou o instrumentaci. Symfonie měla programní název „Symfonie přírody“. III.symfonii rovněž programní nazvanou „O naší krásné vlasti“ dokončil skladatel až v r. 1954.


VN - VA  18
Praha – Prostějov
D
18.4.1947

Drahý příteli,

teprve dnes, po návratu z několikadenního pobytu ve Skutči, kam jsem si dal za mnou zasílati poštu, dovídám se o koncertě na oslavu Vaší 25tileté umělecké činnosti. Přijměte tedy mou upřímnou gratulaci a srdečný dík za láskyplnou pozornost mé hudbě vždy prokazovanou, jak jste ji znovu osvědčil provedením mé Věčné touhy na tomto koncertě.
S přáním stálého zdraví a plného uspokojení z umělecké práce
Přátelsky Vám oddaný Vít. Novák.

Obsahový komentář

Zatím není známo datum prostějovského ( či olomouckého?) Ambrosova koncertu . o naprosté preferenci Novákova díla svědčí opětovné provedení symfonické básně O věčné touze - reprezentativního díla Vít. Nováka.


VN - VA 19
Teplice nad Bečvou Prostějov
P /Teplice/
17.9.1947

Dík za kvartet, o kterém si jednou pohovoříme.
Se srdečným pozdravem Vít.Novák.

Obsahový komentář

Poslední poštovní písemností mezi oběma umělci je tato pohlednice.
Bovák má na mysli zřejmě Ambrosův II.smyčcový kvertet, který byl poprvé proveden v Brně r.1943.
Tímto korespondence končí – alespoň podle známých opsanbých pramenů.

 

 
Webdesign tvorba WWW Firmadat